Varování!

Otvíráte detail produktu s erotickými doplňky.
Kliknutím na tlačítko "ano" prohlašuji:
jsem dospělý, starší 18ti let

Nepřipustím, aby ke zde uvedeným datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý
do již odeslané objednávky nelze přidávat ani odebírat zboží, pouze ji zrušit

Přihlášení
0 Kč0

Obchodní podmínky

Formulář. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz je NOBLAS s.r.o., IČO: 062 54 926, se sídlem Václavská 184/11, Staré Brno, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100997. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.parfumsseasons.cz určené kupujícím v objednávce.

 

 Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

2. Vymezení některých pojmů

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a odstranění jakýchkoliv pochybností se dále pod pojmem:

a) „spotřebitelská smlouva“ rozumí smlouva kupní, případně jiné smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

b) „spotřebitel“ rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

c) „prodávající“ rozumí společnost NOBLAS s.r.o.

d) „kupující“ rozumí osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu

d) „kupující, který není spotřebitel“ rozumí osoba, která není spotřebitelem, tj. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu jednadvaceti (21) dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 300 Kč.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží). 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na adresu: NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno, nebo na e-mail: info@parfumsseasons.cz formou písemného jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Spotřebitel může použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář umístěný na webových stránkách internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese: NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody.

 

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na webových stránkách internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz.

 Způsob dopravy 

 

 Cena

Osobně

 Na prodejně v Brně

   Zdarma 

 

 Zásilkovna Česká republika - výdejna 

      59 Kč

Balíkem

 PPL, Česká pošta

 od 79 Kč

 

 

7. Platební podmínky

Kupující může uhradit kupní cenu za zboží dodávané od prodávajícího následujícími způsoby:

a) Platební karty – po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující vyplní potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží bude prodávajícím odesláno nejpozději následující pracovní den.

b) Hotově (osobní odběr) – zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno k vyzvednutí skladem.

c) Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

 

 8. Práva kupujícího z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má kupovaná věc při přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese:

Pro zaslání zboží: NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno (Formulář pro reklamaci zboží naleznete na strankách internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz)

Pro osobní doručení: NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno

Po obdržení vadné věci je prodávajícím vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email kupujícího, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je reklamační formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení, do třiceti (30) dnů.

 

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodávajícímu, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi, prodávající.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno (Formulář pro reklamaci zboží naleznete na stránkách internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz)

Pro osobní doručení: NOBLAS s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno

Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu emailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 

12. Slevy z kupní ceny a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má vlastní pravidla pro jejich užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a zároveň se nejedná o zakoupené dárkové poukazy, má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

13. Ochrana osobních údajů

Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na webových stránkách internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz.

Podrobné informace o zásadách a podmínkách ochrany osobních údajů kupujícího lze najít v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů dostupného na webových stránkách internetového e-shopu www.parfumsseasons.cz.

 

14. Elektronická fakturace

Spotřebiteli je vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaném v emailu o expedici zakázky. Elektronická faktura je k dispozici ke stažení v uživatelském účtu a kdykoli na vyžádání na emailu www.parfumsseasons.cz.

 

15. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin.

 

16. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto všeobecné obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adresa webových stránek: www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (dostupná z: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, adresa webových stránek: www.uoou.cz.

Odchýlení se od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou smluvních stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách neaplikují.

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího vstupují v platnost a účinnost dne 16. ledna 2019.